Logo
Logo
Hamburger

Privātuma politika un personas datu apstrāde

Kā mēs apstrādājam personas datus?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs, lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.

Galvenokārt mēs apstrādājam savu klientu personas datus, lai sniegtu ceļojumu pakalpojumus un veiktu visas ar tiem saistītās darbības. Dažkārt mēs iegūstam informāciju arī no citiem avotiem, piemēram, no citiem tūroperatoriem vai no ceļojumu aģentūrām , ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi. Sensitīvu personas datu piekļuvei un apstrādei ir noteiktas īpaši stingras prasības.

Saziņā ar klientiem mēs bieži vien izmantojam e-pastu. Ja mums ir jānosūta sensitīvi personas dati, izmantojot publisku e-pastu, mēs garantējam Jūsu datu drošību.

Personas datu uzglabāšana

Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešam kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē tās ir 30 dienas pēc ceļojuma pēdējās dienas, t.i. kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu. Jūs drīkstat pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, vai tie tiktu iznīcināti, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai nav vairs nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta.